Muzeum Miejskie / Town Museum / Museo Civico

Muzeum Miejskie / Town Museum / Museo Civico (HM28OK)

Location: Wadowice, małopolskie 34-100 wadowicki
Country: Poland

N 49° 53.006', E 19° 29.646'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 87 views
Inscription

Pope John Paul II (Karol Wojtyła) Foot Trail


(English:)
The beginning of this building is associated with urban arrangement changes which took place in the centre of the city at the turn of the 18th and 19th century. The removal of the market square's old eastern frontage, burned during several fires, along with the removal of the cemetery surrounding the parish church, made way for the new buildings in this part of the Wadowice market square. At the newly established Kościelna Street, the oldest masonry building in the city was built in ca. 1800.

From among other buildings at this street, it is distinguished by its architectural form, because it resembles a manor. It is a building with a centrally located front porch having a balcony with an iron balustrade and Ionic columns which support a triangular tympanum. At the level of the basement, the entire facility was decorated with bossage. Through the axis of the building, a pass-through vestibule leads and like the other rooms it has a sail vault. Between the main entrance from the side of Kościelna Street and the exit to the garden, there is a large difference in levels, as evidenced by the stairs at the rear of the building.

The first owners of this building were the Schwartz family and then it became a property of Maria Gedlowa nee Schwartz. Another owner, since 1919, was JanMoskała (1868 - 1944) - doctor of medicine and popular physician. In his testament, he bequeathed it to the Jagiellonian University Medical College for scientific and educational activities.

Before the war, on the ground floor there was a dairy managed by Alojzy and Maria Banaś, which was also a seat of the football club "Polonia". Jan, the son of the owners, went to school together with Karol Wojtyła, Pope John Paul II. It was this dairy where young Karol and his father Karol Sr. used to eat after the death of Emilia Wojtyłowa. Upstairs, there was a flat occupied by a Slovak from Levoča - Alojzy Machej, sergeant of the 12th infantry regiment and a soldier of the Carpathian Rifle Brigade in September 1939. In 1946, on the ground floor the first seat of the business school was located. Since 1968, the building has been owned by the Municipality of Wadowice, which received it from the Jagiellonian University. After major repairs, the building accommodated several cultural institutions.

Noteworthy is the garden adjacent to the building. It is a remnant of a much larger site which belonged to the Gedl family's estate but over the years lost its area in favour of the emerging urban infrastructure. The remaining part is surrounded by the well-maintained historic city walls built in the 19th century. Today, the garden is a perfectbackground for theatre performances, concerts, workshops and thematic performances, which are often organised therein.

Currently, the building at 4 Kościelna Street is a seat of the Tourist Information Centre belonging to the network of the Małopolska Tourist Information System (MSIT), NSZZ "Solidariność" of the Małopolska Branch in Wadowice and the Town Museum.

-

(Polish:)
Powstanie tego obiektu wiąże się ze zmianami urbanistycznymi jakie zaszły w centrum miasta na przełomie XVIII i XIX wieku. Likwidacja starej, spalonej w kilku pożarach wschodniej pierzei rynku wraz z usunięciem cmentarza otaczającego kościół parafialny, otwarły drogę do powstania nowej zabudowy w tej części wadowickiego rynku. Przy nowo wytyczonej ulicy zwanej Kościelną około 1800 roku wzniesiono najstarszy budynek murowany w mieście.

Spośród innych budowli znajdujących się na tej ulicy wyróżnia go forma architektoniczna, ponieważ swoim kształtem przypomina dworek. Jest to budynek z centralnie umieszczonym gankiem od frontu wraz z balkonem o żelaznej balustradzie i kolumnami jońskimi, które dźwigają trójkątny tympanon. Na poziomie przyziemia cały obiekt został przyozdobiony boniowaniem.Przez oś budynku wiedzie przelotowa sień, która tak jak inne pomieszczenia posiada żagielkowe sklepienia. Między wejściem głównym od ulicy Kościelnej, a wyjściem na ogród jest duża różnica poziomów, czego dowodem są schody z tyłu budynku.

Pierwszymi właścicielami tego obiektu była rodzina Schwartzów, a następnie przeszedł on na własność Marii Gedlowej ze Schwartzów. Kolejnym jego właścicielem od 1919 roku był Jan Moskała (1868 - 1944) - doktor nauk medycznych i popularny lekarz. W swym testamencie zapisał go Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na działalność naukowo - oświatową.
Przed wojną na parterze mieściła się tutaj mleczarnia prowadzona przez Alojzego i Marię Banasiów, która była również siedzibą klubu piłkarskiego „Polonia". Jan, syn właścicieli, uczęszczał do szkoły z Karolem Wojtyłą, Papieżem Janem Pawłem II. Właśnie w tej mleczarni młody Karol wraz ze swym ojcem Karolem seniorem stołowali się po śmierci Emilii Wojtyłowej. Na piętrze mieszkał Słowak z Lewoczy - Alojzy Machej, sierżant 12 pułku piechoty oraz uczestnik walk we wrześniu 1939 roku w Brygadzie Strzelców Karpackich. W 1946 roku na parterze ulokowano pierwszą siedzibę szkoły handlowej. Od 1968 roku budynek jest własnością Gminy Wadowice, która otrzymała go od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po generalnym remoncie w budynku mieściło się kilka instytucji kulturalno - turystycznych.

Na uwagę zasługuje przyległy do budynku ogród. Jest on pozostałością o wiele większego obszaru należącego do majątku Gedlów, który z biegiem lat tracił jednak swą powierzchnię na rzecz powstającej infrastruktury miejskiej. Pozostałą część okalają, utrzymane w dobrym stanie, zabytkowe mury powstałe w XIX w. Dzisiaj ogród ten stanowi doskonałe tło dla przedstawień teatralnych, koncertów, warsztatów i widowisk tematycznych, które często są w nim organizowane.

Obecnie budynek przy ulicy Kościelnej 4 jest siedzibą Informacji Turystycznej należącej do sieci Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT), Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidariność" Oddział oraz w Wadowicach Muzeum Miejskiego.

-

(Italian:)
La costruzione di questo edificio è legata ai cambiamenti urbanistici che ebbero luogo nel centro della città a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento. La demolizione dell'antica, bruciata parte dei palazzi della parte orientalne della piazza, nonché il trasferimento del cimitero parrocchiale, apririono lo spazio per edifici nuovi in quella parte della Piazza principale di Wadowice. In una nuova via, chiamata Kościelna, verso l'anno 1800 fu innalzato l'edificio più antico della città fabbricato in mattoni.

Esso si distingue da altri palazzi localizzati in quella via con la propria forma architettonica che assomilia ad un maniero nobiliare. È un edificio con il portico situato al centro della facciata e con un balcone di balaustre di ferro e colonne ioniche con un timpano sopra di esse. In basso tutto il palazzo fu decorato con il bugnato. Sull'asse dell'edificio si trova un vestibolo con la volta a vela, come del resto anche in altre sale. Tra l'entrata principale in via Kościelna, e l'uscita al giardio esiste una differenza di livelli, confermata dalle scale situate dietro del palazzo.

I primi proprietari del palazzo furono i Schwartz, successivamente l'edificio si trovò nelle mani di Maria Gedlowa di Schwartz. Dal 1919 il palazzo ebbe un nuovo padrone, Jan Moskała (1868 - 1944) - medico e dottore di scienze che nel suo testamento lo donò al Collegium Medicum dell'Università Jagellonica di Cracovia per svolgere l'attività scentifica ed educativa.

Prima della guerra ci si trovava una trattoria condotta da Alojzy i Maria Banaś, nonché la sede di un club di calcio „Polonia". Jan, figlio dei proprietari frequentava la scuola insieme con Karol Wojtyła. Proprio in quella trattoria Karol e suo padre venivano a pranzare dopo la morte di Emilia Wojtyła. Sul primo piano abitava Alojzy Machej, uno slovacco da Levoča, sergente del XXII reggimento di fanteria e soldato della Brigata di alpini polacchi durante la lotta del 1939. Nel 1946 sul pianoterra ebbe la sua prima sede la scuola di commercio. Dal 1968 l'Università Jagellonica donò il palazzo al Comune di Wadowice. Dopo i lavori di ristrutturazione il palazzo ospitò alcune istituizioni di profilo culturale e turistico.

Anche il giardino aggiacente al palazzo merita un momento di attenzione. Esso è il resto di un maggiore lotto di terreno di proprietà dei Gedel, che pian piano veniva ristretto per dare lo spazio alla città. La parte rimasta è circondata delle mura costruite nell'Ottocento. Oggi il giardino costituisce un palcoscenico per spettacoli teatrali, concerti e manifestazioni culturali che ci vengono spesso organizzati.

Attualmente il palazzo sulla strada Kościelna 4 costituisce la sede dell'Ufficio d'informazione turistica che fa parte della rete di Informazione turistica della Regione di Małopolska (MSIT), del sindicato "Solidariność" - la filiale di Wadowice e del Museo Civico.
Details
HM NumberHM28OK
Tags
Year Placed2005
Placed ByTourist Information System of Małopolska
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Thursday, June 21st, 2018 at 10:01pm PDT -07:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)27U E 608182 N 5526757
Decimal Degrees49.88343333, 19.49410000
Degrees and Decimal MinutesN 49° 53.006', E 19° 29.646'
Degrees, Minutes and Seconds49° 53' 0.3600" N, 19° 29' 38.7600" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Which side of the road?Marker is on the right when traveling North
Closest Postal AddressAt or near 4 Kościelna, Wadowice małopolskie 34-100, PL
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. Is this marker part of a series?
 2. What historical period does the marker represent?
 3. What historical place does the marker represent?
 4. What type of marker is it?
 5. What class is the marker?
 6. What style is the marker?
 7. Does the marker have a number?
 8. This marker needs at least one picture.
 9. Can this marker be seen from the road?
 10. Is the marker in the median?